هشدارها را جدی بگیریم (6)

هشدارها را جدی بگیریم (6)

بیایید توصیه ها و هشدارها را جدی بگیریم تا بتوانیم به راحتی به زندگی خودمان ادامه دهیم.

هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم

© صنایع چرم سی سی / ترجمه و طراحی: عباس احمدی

دیدگاهتان را بنویسید